Informacja Administratora Danych Osobowych

Realizując wymogi Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (RODO), informujemy o  zasadach przetwarzania danych  osobowych  oraz o przysługujących prawach z  tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ART CAFE Cafe &Restaurant Ewa Doiczman z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1, 89-100 Nakło nad Notecią jest Ewa Doiczman.
 2. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących uprawnieniach można uzyskać pod adresem e-mail: artcafe1@home.pl lub telefonicznie pod numerem: + 48 52 385 27 98; +48 505 488 899.
 3. Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych;
  2) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  3) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W  związku  z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ewą Doiczman przetwarzają dane osobowe.
 6. Państwa dane osobowe będą  przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W  związku  z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym  prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy:
  a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia.
  c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5) prawo do przenoszenia danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przestanki:
  a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 8. W   przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych  odbywa się na podstawie zgody  osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W  przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych  osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Szukasz miejsca do zorganizowania

IMPREZY OKOLICZNOŚCOWEJ

Hotel ArtCafe
ul.Konstytucji 3 Maja 1
89-100 Nakło